ماه : دی ۱۳۹۷

استارت آپ ها

کمپلکس ژنتیک آنتی‌بیوتیک در درمان عفونت‌ها

تریت نیوز
تنوع میکروارگانیسم‌های عفونت‌زا از یک سو و گسترش تنوع داروها از سوی دیگر، آنتی‌بیوتیک تراپی را به یکی از حساس‌ترین حوزه‌های تجویز و مصرف دارو
راهنمای بالینی

چکیده‌ای از آخرین گایدلاین‌های فشار خون

تریت نیوز
دارودرمان خط اول درمان شامل دیورتیک‌های تیازیدی، کلسیم کانال بلوکرها، مهارکننده‌های مبدل آنژیوتانسین یا مهاکننده‌های گیرنده آنژیوتانسین است. در بیمارانی که در استیج 1 پرفشاری