ماه : اسفند ۱۳۹۷

راهنمای بالینی

آخرین گایدلاین استفاده از پروپوفول در پروسیجرال سدیشن (میلر و همکاران – 2018)

تریت نیوز
القای سدیشن به منظور کاهش سطح هوشیاری و کاهش درد بیماران با حفظ تنفس خود به خودی بیماران و بدون نیاز به اینتوباسیون موارد منع