نویسنده : farhad

راهنمای بالینی

آخرین گایدلاین استفاده از پروپوفول در پروسیجرال سدیشن (میلر و همکاران – 2018)

farhad
القای سدیشن به منظور کاهش سطح هوشیاری و کاهش درد بیماران با حفظ تنفس خود به خودی بیماران و بدون نیاز به اینتوباسیون موارد منع
استارت آپ ها

کمپلکس ژنتیک آنتی‌بیوتیک در درمان عفونت‌ها

farhad
تنوع میکروارگانیسم‌های عفونت‌زا از یک سو و گسترش تنوع داروها از سوی دیگر، آنتی‌بیوتیک تراپی را به یکی از حساس‌ترین حوزه‌های تجویز و مصرف دارو
راهنمای بالینی

چکیده‌ای از آخرین گایدلاین‌های فشار خون

farhad
دارودرمان خط اول درمان شامل دیورتیک‌های تیازیدی، کلسیم کانال بلوکرها، مهارکننده‌های مبدل آنژیوتانسین یا مهاکننده‌های گیرنده آنژیوتانسین است. در بیمارانی که در استیج 1 پرفشاری