دسته بندی : راهنمای بالینی

راهنمای بالینی

آخرین گایدلاین استفاده از پروپوفول در پروسیجرال سدیشن (میلر و همکاران – 2018)

farhad
القای سدیشن به منظور کاهش سطح هوشیاری و کاهش درد بیماران با حفظ تنفس خود به خودی بیماران و بدون نیاز به اینتوباسیون موارد منع
راهنمای بالینی

چکیده‌ای از آخرین گایدلاین‌های فشار خون

farhad
دارودرمان خط اول درمان شامل دیورتیک‌های تیازیدی، کلسیم کانال بلوکرها، مهارکننده‌های مبدل آنژیوتانسین یا مهاکننده‌های گیرنده آنژیوتانسین است. در بیمارانی که در استیج 1 پرفشاری