خانه Page 2
راهنمای بالینی

چکیده‌ای از آخرین گایدلاین‌های فشار خون

تریت نیوز
دارودرمان خط اول درمان شامل دیورتیک‌های تیازیدی، کلسیم کانال بلوکرها، مهارکننده‌های مبدل آنژیوتانسین یا مهاکننده‌های گیرنده آنژیوتانسین است. در بیمارانی که در استیج 1 پرفشاری