برچسب : عفونت

استارت آپ ها

کمپلکس ژنتیک آنتی‌بیوتیک در درمان عفونت‌ها

تریت نیوز
تنوع میکروارگانیسم‌های عفونت‌زا از یک سو و گسترش تنوع داروها از سوی دیگر، آنتی‌بیوتیک تراپی را به یکی از حساس‌ترین حوزه‌های تجویز و مصرف دارو